Publiczne Katolickie Gimnazjum

Statut szkoły

Statut Publicznego Katolickiego Gimnazjum
w Starogardzie Gdańskim

Podstawą prawną Statutu jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Tekst jednolity Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późń. zm.) zwana dalej ustawą. W sprawach nieregulowanych Statutem obowiązują przepisy ustawy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

 1. Szkoła nosi nazwę: Publiczne Katolickie Gimnazjum w Starogardzie Gdańskim. Nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.
 2. Organem założycielskim i prowadzącym jest Uniwersum KLK sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
 3. Organem nadzoru pedagogicznego jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
 4. Siedzibą Szkoły jest budynek i posesja przy ulicy Kościuszki 112/114.
 5. Gimnazjum jest szkołą publiczną.
 6. Cykl kształcenia w gimnazjum trwa trzy lata.

Artykuł 2

 1. Gimnazjum jest szkołą katolicką, w której nauczanie i wychowanie opiera się na personalistycznej koncepcji osoby głoszonej przez Kościół Katolicki.

Artykuł 3

 1. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół publicznych, to jest:
  1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
  2. przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 2. Statutowa działalność Gimnazjum jest finansowana przez Gminę Miejską Starogard Gdański.
 3. Gimnazjum może pozyskiwać środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, dobrowolnych wpłat rodziców uczniów.
 4. Zasady prowadzenia przez Gimnazjum gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady prowadzenia i przechowywania właściwej Szkole dokumentacji określają odrębne przepisy.

....
Cały dokument do pobrania